Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w Gliwicach.

I. ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo-wychowawczej na terenie szkoły.

2. W świetlicy podejmuje się zadania wychowawcze i kształtujące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe podporządkowane są
podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, profilaktycznej, reedukacyjnej i kompensacyjnej.

• Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i racjonalnego odżywiania.

• Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielania pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

• Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja.

• Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.

• Przygotowanie do właściwego spędzenia czas; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.

• Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

II . ZAPISY DO ŚWIETLICY

1..Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy ich uczniów organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.

2. Zapisy do świetlicy rozpoczynają się 1 wrześni każdego roku, a dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na zebraniach organizowanych.

3. Rodzice przy zapisie dziecka do świetlicy zobowiązani są do wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka”, która dostępna jest w świetlicy i sekretariacie szkoły.

Świetlica jest czynna do 6.30- 17.00

4. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać tylko dzieci do niej zapisane, uczniowie, którzy nie zostali zapisani mogą przebywać w świetlicy tylko w przypadkach uzasadnionych organizacją pracy szkoły.

5. Liczba uczniów w grupach nie powinna przekraczać 25 osób. Jeżeli w świetlicy korzystają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dodatkowo objęci są opieką nauczyciela wspomagającego.

6. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby uprawnione wpisane w ” Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

7. Każdorazowe samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody rodziców. Wszelkie zmiany dotyczące wyjścia dzieci należy zgłaszać pisemnie.

 

III. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIETLICY.

1. Uczestnikiem świetlicy jest każde dziecko ujęte w ewidencji wyznaczonego nauczyciela świetlicy.

2. Dzieciom przebywającym w świetlicy nie wolno opuszczać świetlicy bez zezwolenia wychowawców.

3. Wszystkie dzieci zobowiązane są do dbania o porządek.

4. Dzieci powinny szanować gry, sprzęt świetlicowy, rzeczy własne i kolegów, oszczędzać materiały.

5. Uczniowie są zobowiązani są do wypełniania poleceń nauczyciela świetlicy.

6. Każde dziecko zobowiązane jest do odrabiania zadanych lekcji w godzinach na ten cel przeznaczonych.

7. Każde dziecko bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia.

8. Uczestnik świetlicy zachowuje się kulturalnie w stosunku do kolegów i koleżanek oraz w stosunku do wychowawców świetlicy i personelu kuchni ; jest grzeczny, uprzejmy i zdyscyplinowany.

9. Uczestnik świetlicy opiekuje się młodszymi i słabszymi, służy im zawsze pomocą.

10. Uczestnik świetlicy przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży, utrzymuje porządek i czystość podczas zajęć świetlicowych.

11. W świetlicy obowiązuje cały rok obuwie zmienne.

 

IV. REGULAMIN ŚWIETLICY – „NASZA UMOWA”.

1. Wychowanek świetlicy ma prawo do :

  • Dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
  • Życzliwego traktowania.
  • Swobodnego wyrażania w sposób kulturalny myśli i przekonań.
  • Ciepłej życzliwej atmosfery.
  • Poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
  • Poszanowania godności osobistej.
  • Ochroną przed pomocą psychiczną i fizyczną.
  • Pomocy w odrabianiu lekcji i rozwiązywaniu problemów
  • Wyrozumiałości i cierpliwości.

 

2. Wychowawca oczekuje na zajęciach w sali i boisku szkolnym:

• Powitania i pożegnania z wychowawcą i kolegami.

• Ułożenia plecaków, toreb w ustalonym porządku.

• Współpracy z całą grupą

• Przestrzegania zasad współpracy w grupie

• Pomaganie słabym podczas zabaw, gier, nauki.

• Dbałość o wspólne dobro, ład, i porządek na stolikach i w sali

• Poszanowania sprzętów w świetlicy, gier stolikowych, przyborów do pracy i innych.

• Poszanowanie odpowiedzialności za własne postępowanie.

V. SYSTEM KAR I NAGRÓD.
Nagrody

Pochwała wychowawcy w obecności wszystkich uczestników świetlicy.
Pochwała nauczyciela świetlicy przekazana do wychowawcy klasy i rodziców dziecka.
Dyplomy i inne nagrody zgodnie za statusem szkoły.

Kary :

Upomnienie wychowawcy świetlicy.
Nagana wychowawcy świetlicy – zawiadomienie wychowawcy klasy i rodziców.
W przypadku zachowania zagrażającemu bezpieczeństwa innych dzieci skreślenie dziecka
z listy uczestników świetlicy po uprzednich konsultacjach i uzgodnieniach z wychowawcą klasy, pedagogiem, rodzicami i dyrekcja szkoły.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Zmiany w regulaminie mogą nastąpić na wniosek rodziców, wychowawców oraz dyrekcji szkoły.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 23 w ZSP 16 GLIWICE
NA CZAS PANDEMII COVID-19

1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Rodzice, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nie powinni przyprowadzać dziecka do świetlicy.
2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.
3. Świetlica obejmuje opieką dzieci w godzinach: 6.30 – 17.00.
4. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci. Powtarzające się spóźnienia rodziców skutkować będą wypisaniem dziecka ze świetlicy.
5. Rodzice przy zapisie dziecka do świetlicy zobowiązani są do wypełnienia „Karty zgłoszenia dziecka”, która dostępna jest w świetlicy szkolnej, sekretariacie szkoły oraz stronie szkoły.
6.Rodzice, zapisując dziecko do świetlicy, dostarczają w wyznaczonym terminie kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz dokumentują swoje zatrudnienie (w I i II półroczu).
7.Codzienna obecność dziecka w świetlicy nie jest obowiązkowa – dziecko korzysta z opieki świetlicowej według potrzeb pracujących rodziców.
8. Rodzice przyprowadzają dziecko do szkoły i przekazują je pracownikowi szkoły dyżurującemu przy drzwiach wejściowych.
9. Jeżeli kilkoro rodziców/opiekunów przyjdzie jednocześnie, Czekają przed szkołą na przyjęcie dziecka, zachowując przepisowe odległości (min. 1,5 m ).
10.O samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy rodzice informują wychowawców świetlicy pisemnie (data, godzina wyjścia ze świetlicy, podpis rodzica). Wyrażając zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka, biorą za nie odpowiedzialność w drodze do domu.
11. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianach w zatrudnieniu, zmianie adresu, telefonów kontaktowych, osób upoważnionych do odbioru ich dziecka.
12. Praca opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest wg Planu Pracy Świetlicy Szkolnej SP 23 w ZSP16 Gliwice.
13. Uczniowie przebywający w świetlicy mają stworzone warunki do odrabiania zadań domowych, wypoczynku, aktywności ruchowej, zabaw z rówieśnikami oraz rozwijania swoich zainteresowań.
14. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.
15. Na bieżąco wychowawcy informują rodziców o sytuacji wychowawczej ich dziecka.
16. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do grzecznego i kulturalnego zachowania.
17. W świetlicy obowiązuje dzieci obuwie zmienne.
18. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie  ręki na powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
19. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
20. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
21. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
22. Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce, podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki).
23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicy, a w razie potrzeby zmniejszenia liczebności w grupie, w innych salach dydaktycznych.
24. Podczas zajęć świetlicowych dzieci w miarę możliwości zachowują wymagany dystans społeczny.
25. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze.
26. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
27. Uczniowie nie mogą przynosić zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.
28. Dzieci nie dzielą się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem.
29. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
30. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.