Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności stron www.zsp16.gliwice.pl oraz zsp16.bip.gliwice.eu

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 16 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zsp16.gliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie również do serwisu http://zsp16.bip.gliwice.eu

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
• zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci, skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępność strony:
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowej karcie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-20.
Termin przeglądu i aktualizacji: 2023-03-31

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Karolina Kobylnicka – Ciepły – adres email: k.kobylnicka-cieply@zsp16.gliwice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 239 13 63.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
Informacje uzupełniające:
Data publikacji strony internetowej: 2020 – 09 – 01
Data ostatniej aktualizacji: 2023 – 03 – 31

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: 44-100 Gliwice, ul. Sikornik 1
Tel.: 32 239 13 63
E-mail: sekretariat@zsp16.gliwice.eu

Strona internetowa: www.zsp16.gliwice.pl

Dostępność architektoniczna:

W skład ZSP Nr 16 wchodzą dwie placówki Szkoła Podstawowa Nr 23 i Przedszkole Miejskie Nr 23. Każda z placówek mieści się w osobnym budynku.

Szkoła Podstawowa Nr 23 w Gliwicach ul. Sikornik 1

Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada główne wejście od strony ulicy Opawskiej. Przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach jest możliwy tylko na poziomie parteru. Szkoła nie posiada wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się od strony boiska szkolnego, przeznaczone jest dla uczniów i prowadzi na poziom piwnic gdzie znajduje się szatnia dla uczniów. Wejście z poziomu szatni na poziom parteru odbywa się schodami, które nie są wyposażone w podjazd.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Przedszkole Miejskie Nr 23
Informacje o dostępności znajdują się na stronie Przedszkola – https://pm23gliwice.edupage.org