Konkursy

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI ”

Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest ZSP 16.
 2. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Cele konkursu

 1. Rozwijaniem empatii i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.
 5. Propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży wobec osób niepełnosprawnych.
 6. Edukacja w zakresie potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, osób niepełnosprawnych.
 7. Zmiana postaw społecznych wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 8. Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży.
 9. Zaprezentowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII ZSP 16.

Prace konkursowe

 1. Praca plastyczna powinna być wykonane w formie plakatu w rozmiarze A3 lub większym.
 2. Plakat powinien zawierać hasło promujące, treść merytoryczną oraz propozycję graficzną.
 3. Technika pracy-dowolna.
 4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
 6. Każdej pracy powinna zawierać zapisane na odwrotnej stronie pracy: imię i nazwisko autora pracy, klasę.
 7. Prace przekazane zostaną do pokoju nauczycielskiego do p. K. Wódki albo K. Olszowskiej.

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Zespołu ds. Integracji ZSP 16.
 2. Jury oceniać będzie: zgodność z tematem i celami konkursu, oryginalność i estetykę pracy.
 3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-IV i V- VIII.
 4. Dla zwycięzców I, II i III miejsca przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
 5. Plakaty należy oddać do poniedziałku 12.12.2023r., do godziny 16.00.
 6. Ogłoszenie wyników odbędzie się we wtorek, 14.12.2023r.

Uwagi końcowe

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu.
 3. Mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno- edukacyjnych na terenie szkoły.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, mających wpływ na organizowanie konkursu
 • rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezawinionych przez Organizatora, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej, bądź są wynikiem awarii lub innych problemów technicznych niezależnych od Organizatora.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Regulamin konkursu PRZEMOC TO NIEMOC