Rekrutacja do szkół średnich

Najważniejsze informacje

1. Rozpoczęcie rekrutacji w województwie śląskim- 15.05.2023. Zakończenie składania wniosków: 29.05.2023 lub 19.06.2023- patrz link (Terminy rekrutacji)
W przypadku osób, które starają się o miejsce w szkole dwujęzycznej lub oddziale dwujęzycznym, a także na kierunkach, w których wymagana jest odpowiednia sprawność fizyczna, rekrutacja jest rozbudowana o dodatkowe etapy np. sprawdzian kompetencji językowych – sprawdź w linku powyżej.

• UCZEŃ WYBIERA MAXIMUM 3 SZKOŁY!
• Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, którą uczeń umieścił na 1. miejscu na liście placówek, do których aplikuje. Wniosek wypełnić można zarówno elektronicznie, jak również tradycyjnie- w formie papierowej.
• Elektronicznie:
https://slaskie.edu.com.pl (strona ruszy w maju- należy wybrać miejscowość GLIWICE, a następnie jedną ze szkół z umieszczonych na liście).
Link do filmiku instruktażowego: Film instruktażowy na Youtub
• Tradycyjnie:
Druk wniosku o przyjęcie można otrzymać w szkole lub pobrać ze strony internetowej danej placówki. Jeśli uczeń aplikuje do kilku szkół, powinien pobrać wniosek z każdej z nich (mogą się one różnić). Po wypełnieniu i podpisaniu formularzy, każdy z wniosków należy w odpowiednim terminie dostarczyć do każdej z wybranych szkół.
• Podczas składania wniosków, zarówno poprzez system elektroniczny jak i metodą tradycyjną, kandydat może przekazać zaświadczenia i dokumenty, potwierdzające, że spełnia szczególne kryteria, dające mu dodatkowe szanse w naborze (te kryteria to: problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą). Takie zaświadczenia dają uczniowi prawo pierwszeństwa do zajęcia wolnego miejsca w klasie, gdyby zdarzyło się tak, że o jedno miejsce walczą dwie osoby z taką samą liczbą punktów rekrutacyjnych. Jeżeli wybierasz elektroniczną wersję rekrutacji- wydrukuj swój wniosek, daj do podpisu rodzicowi lub opiekunowi i zanieś do wybranej przez siebie szkoły! W ten sposób będziesz mieć pewność, że Twój wniosek trafił we właściwe miejsce ????

2. Po zakończeniu roku szkolnego absolwent szkoły podstawowej musi dostarczyć kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły (w zależności od preferencji placówki, w której składa dokumenty).

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty- 3.07.2023 od godz. 10:00 Każdy uczeń w szkole otrzyma dane potrzebne do logowania, by móc sprawdzić wyniki egzaminu.

4. Dostarczenie do szkoły ponadpodstawowej świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty- 23.06- 10.07.2023 do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych- 18.07.2023

6. Potwierdzenie woli przyjęcia do wybranej szkoły- 18.07- 25.07.2023 do godz. 15:00 Następnie kandydat zakwalifikowany dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. Niezłożenie wymaganych dokumentów we właściwym terminie zostanie odbierane jako rezygnacja z podjęcia edukacji w danej placówce.
Dodatkowo w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również dostarczyć:
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
• orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (jeżeli jest wymagane);
• orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jeżeli jest wymagane).
O w/w dokumenty należy dopytać w odpowiedniej szkole.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.- 26.07.2023 do godz. 14:00

8. Rekrutacja dodatkowa (dla tych uczniów, którym nie udało się dostać w pierwszym terminie do wybranych przez siebie szkół)- sierpień 2023

 

DODATKOWE INFORMACJE

1. Przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej nie ma znaczenia kolejność wysłanych zgłoszeń. Tutaj pod uwagę brana jest łączna punktacja, czyli suma punktów z świadectwa + punkty z egzaminu ósmoklasisty.

2. Kompletne podanie o przyjęcie do szkoły średniej składa się z:
• wniosku o przyjęcie,
• zaświadczeniu o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
• świadectwa ukończenia ósmej klasy.

3. Kalkulator punktów:
Link do kalkulatora punktów

4. Aby ułatwić sobie proces logowania potrzebny do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, zachęcam do zanotowania danych logowania na karteczce/ telefonie lub zrobienia zdjęcia. Często umykają.